Loading...

Договор публичной офферты

INVIVO

Ақылы зетханалык кызмет көрсету жонінде жария шарты

Бұдан әрі «Орындаушы» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес тіркелген (заңды мекенжайы: Алматы қ., Қарасай батыр к-сі, 123) заңды тұлға «INVIVO» (ИНВИВО) жауапкершілігі шектеулі Бас директоры Р.М.Чернов., бұдан әрі «Емделуші» деп аталатын, шектелмеген адамдар ауқымымен осы Ақылы медициналық қызмет көрсету жөнінде жария шартты төмендегідей жағдайларда жасасып отыр:

1.         Қызмет көрсету түрлері, көлемі, мерзімі, қызмет құны және төлем жасау тәртібі

1.1.      Шарт бойынша Орындаушы Емделушінің тапсырмасы бойынша Емделушіден алынған биоматериалды зертханалық зерттеу жолымен (бұдан әрі - Қызмет) біржолғы ақылы медициналық қызмет көрсетуге және оның нәтижесін Емделушіге белгіленген мерзімде тапсыруға, ал Емделуші осы Қызметті қабылдауга және төлем жасауға міндеттенеді.

1.2.      Емделушінің Қызмет көрсетуге тапсырысы, Қызмет көрсету мерзімі, көлемі, түрі, бір данасының бағасы мен жалпы бағасы Емделуші мен Орындаушының биоматериалдарын зертханалық зерттеу Өтінімінде (бұдан әрі - Өтінім) келісілген. Өтінімге қол қойылғаннан кейін Қызмет көрсету мерзімі Орындаушының Емделушіден биоматериалдарды алған сәтінен бастап саналады.

1.3.      Өтінімге қол қоя отырып, Емделуші Шарт жасасу үшін толық және сенімді ақпарат алгандығын және Өтінімде көрсетілген шарттарда Қызмет көрсетуте өз келісімін бергендігін, сонымен қатар Емделушімен қол қойылған Өтініммен бірге орналастырылған көрнекі ақпарат арқылы Емделуші танысқан зертханалық тексеруге дайындалған ережелерді Емделушімен сақтай отырып, және/немесе қолданыстағы рәсімге сәйкес Емделушімен жинақталғандығын дәлелдейді. Емделушінің кесірі бойынша туындаған Өтінімді орындау мүмкін болмаган жағдайында, оның ішінде Емделушінің белгіленген рәсімдерін бұзып жиналған биоматериалды ұсынуы, және/немесе Емделушінің зертханалық тексеруге дайындалу ережесін сақтамаған жағдайда, Қызмет толық көлемде төленуі тиіс  және  Орындаушы  осындай  биоматериалдармен көрсетілген Қызмет сапасы үшін жауапты болмайды.

1.4.      Емделуші Өтінімге қол қойған сәтінен бастап, 100% (жүз пайыз) алдын ала төлем шарттарында қызмет көрсетуге жатады. Емделуші Қызметтің баға көрсеткішімен және Орындаушының қызмет көрсету мерзімімен Емделушінің Өтінімге қол қоятын орында орналастырылған көрнекі ақпарат арқылы Өтінімге қол қойғанға дейін танысты.

1.5.      Өтінімге қол қоя отырып, Емделуші Шартты орындауға басқа тұлғаларды (бірлесіп орындаушы) Орындаушымен тартуға келісімін береді, сонымен қатар Орындаушымен қолданылатын автоматтандырылған дерекқорларында Қызмет көрсетуге қатысты болатын дербестендірілген түрде Емделуші туралы ақпаратты, сонымен қатар осындай дерекқорларын, басқа дерекқорларды байланыстыратын жүйеге қосуға келісімін береді.

1.6.      Өтінімге қол қоя отырып, Пациент зертханалық зертгеулерге биоматериал (қан, жағындылар және т.б.) алуға келісімін білдіреді.

1.7.      Өтінімге қол қоя отырып емделуші Қазакстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес Орындаушы оның жеке деректерін (тегі, аты, әкесінің аты, туған күиі, тұрғылыкты мекенжайы, жынысы, денсаулық жағдайы туралы мәліметтерді және т.б.) жинауына, сақтауына және өндеуіне өзінің келісімін береді. Осы Шарттың талаптарын қабылдау Емделуші оның жеке деректерін (тегі, аты, әкесінің аты, туған күні, тұрғылықты мекенжайы, жынысы, денсаулық жағдайы туралы мәліметтерді және т.б.) жинауға, сақтауға және өндеуге өзінің келісімін беруі болып табылады.

1.8.      Осы Құпиялылық саясаты (бұдан әрі – Құпиялылық саясаты) Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 387-бабына сәйкес Сайттың иесі «INVIVO» ЖШС (ИНВИВО) мен Пайдаланушы арасында Заңның негізінде жасалған жария келісімшарты болып табылады. Қазақстан Республикасының «Дербес деректер және оларды қорғау туралы» Заңы негізінде құрылған, ww.invivo.kz (бұдан әрі – сайт) сайтын пайдалану кезінде Пайдаланушылар туралы алуы мүмкін Келушінің жеке деректерін қамтитын ақпаратқа қатысты әрекет етеді. Ақпарат қызметтерді ілгерілету, жарнама хабарламаларын жіберу, жарнама іс-шаралар туралы хабарландыру, конкурстар, ұтыс ойындары, жарнама науқандары, сауалнамалар және басқа маркетинг іс-шараларын өткізу үшін жиналатын болады.

1.9.      Компания үшінші тұлғаларға (жарнама және/немесе аналитикалық қызметтерді жеткізушілер және т.б.) Сайтқа кіру жиілігін талдау үшін Сайттың немесе мобильді қосымшаның беттерінде тікелей орналастырылған Пайдаланушылар туралы ақпаратты Пайдаланушы ретінде тәжірибені оңтайландыру үшін, сондай-ақ осы Сайттан тыс жарнамаларды көрсету мақсатында пайдалану мүмкіндігін беруге құқылы. Үшінші  тараптар  пайдаланатын  кез  келген деректер осы үшінші тараптардың қолданыстағы құпиялылық саясаттарына сәйкес қорғалуы тиіс.

 

2.         Тараптардың құқықтары мен міндеттері

2.1. Орындаушы Қызметті мерзімінен бұрын көрсетуге құқылы. Орындаушы Қызмет көрсету мерзімін Орындаушыға катысты болмайтын жағдайларға байланысты, соның ішінде егер бұл зертханалық зерттеулердің күдікті нәтижссімен негізделсе, сонымсн қатар үшінші тұлғаның әрекет етуі (әрекет етпеуі) салдарынан арттыруга құқылы.

2.2.   Орындаушы Шартқа сәйкес Өтінім бойынша және Орындаушының қызметіне қолданылатын, денсаулық сақтау саласында Қазақстан Республикасының нормативтік актілерінің талаптарына, осындай Қызметтің нәтижелеріне ұсынылатын әдеттегі стандарттарға сәйкес кызмет көрсетуге міндеттенеді.

2.3.      Емделуші міндетті:

2.3.1. Қызмет көрсетіле бастағанға дейін Орындаушыға Қызмет көрсетуге қажетгі барлық ақпараттарды, оның ішінде медициналық дәрі- дәрмектерді қабылдау, Қызмет көрсетуге әсер етуі мүмкін жеке ерекшеліктері немесе оның нәтижелері туралы ескертуі тиіс, Өтінімге қол қойылғаннан кейін Орындаушының Қызмет көрсетумен байланысты болатын барлық ұйғарымдарын орындауға;

2.3.2.  орындаушыға өзінің жеке басын куәландыратын

құжатты (жеке куәлігі, төлқұжаты, ықтияр хаты, тууы туралы куәлік және т.б.) ұсынуға және ұсынылған қүжаттағы мәліметтер Емделушінің төлқұжат деректеріне нақты сәйкес келетіндігі туралы мәлімет үшін жеке жауапкершілікте болуға;

2.3.3. орындаушымен бекітілген тәртіпті, ішкі тәртіп ережелерін сақтауға және Орындаушының мүлкіне ұқыпты қарауға, Қызмет көрсету кезінде Орындаушының қызметкерімен бірлесе жұмыс істеуге;

2.3.4.   Басқа емделушілердің құқығын бұзатын істерге бармауға.

2.4.      Емделуші өзінің немесе оның занды өкілі болып табылатын тұлғаның биоматериалын өткізу кезінде, Өтінімде Орындаушы Қызмет көрсетуге байланысты дәрігерлік құпия болып табылатын ақпараттарды беруге құқылы тұлғаны анықтауга құқылы.

2.5.      Емделуші Өтінім берген сәтте ұялы телефон (мобильді терминал) номірін ұсынып және осыған Орындаушыдан SМS- ескерту қағазы, соның ішінде Орындаушымен өткізілетін акциялары туралы ақпараттармен, Өтінімнің орындалуы туралы ескерту қағаздар алуға сөзсіз келісімі айқындалып, қажетті уәкілеттік бар екендігіне кепілдік береді.

2.6.      Орындаушы уәкілетті органдармен қойылған үлгілер бойынша Қызмет көрсету кезінде есептік және есеп беру құжаттамаларын жүргізуді жүзеге асырады. Қызмет  көрсету  аяқталар  кезде Орындаушы  Қызмет көрсету нәтижесін тапсырады, ал Емделуші Орындаушының қабылдау бөлімшелерінде уәкілетті органдармен белгіленген түрде есептік құжаттаманы алады. Емделушінің сұранысы бойынша Қызмет көрсету нәтижесі басқа түрде және баска әдіспен, соның ішінде көшірмелік байланыс қондырғыларымен, электронды пошта немесе Орындалушымен ұсынылған басқа әдіспен Емделушінің тандауы бойынша ұсынылуы мүмкін. Емделушіні сәйкестендіру үшін өз сұранысында басқаша түрде немесе басқа әдіспен көрсетілген Қызмет нәтижесін жеткізуде Емделуші Орындаушыға өз Өтінімінің кодын- соңғы төрт сандық жасырын - кодын Өтінімде корсетілген, немесе жасырын созді хабарлауы тиіс. Тиісті сұранымды жолдай отырып, Емделуші еркімен және Емделушімен тандалған үлгі және әдісімен Орындаушы ұсынған Қызмет корсету нәтижесін алуға келіскендігін айқындайды. Осындай үлгіде және осындай әдіспен көрсетілген Қызметті Емделушіге ұсынғанын, қажетті сұранысын жіберіп және Өтінімге қол қоя отырып үшінші тұлғаның (сонымен бірге байланыс операторлары) қатысқанын

талап еткенін ескере отырып Емделуші осымен өзінің еріктілігін білдіріп, жекелей сипаттағы автоматтандырылған дерекқорларына осындай ақпараттарды қосуға, үшінші тұлғаны қосу арқылы оның   нәтижелерін   ұсыну  және  Қызмет көрсетумен

байланысты ақпараттарды беруге және осындай үшінші тұлғаның олармен дерекқорларымен байланыстыратын жүйелерге қосуға келісімін білдіреді. Қызмет көрсету нәтижелерін Емделушіге ұсынудың кейбір үлгілері мен әдістері қосымша төлемдер жасау арқылы жүзеге асырылып, Емделушіге Қызмет көрсету нәтижелерін бергенге дейін төлем мөлшері мен шарттары туралы алдын- ала ескертіледі.

2.7.      Орындаушыға осы Шарт шеңберінде берген өзінің жеке деректерін (тегі, аты, әкесінің аты, туған күні, тұрғылыкты мскенжайы, жынысы, денсаулық жагдайы туралы мэліметтер жэне т.б.) құқылы жинауға, сақтауға және өндеуге келісімді кері қайтарып алмауға міндетті.

2.8.      Емделуші көрсетілген Қызмет нәтижесін қабылдау барысында анықталған кемшіліктер туралы Орындаушыға шұғыл түрде хабарлайды. Егер Емделуші көрсетілген Қызмет нәтижесін қабылдау барысында Орындаушыға қандайда бір реніштерін білдірмеген, немесе Қызмет көрсету аяқталуы жөніндегі негізсіз себептер бойынша көрсетілген Қызмет нәтижесін қабылдамаған, көрсетілген Қызмет нәтижесі Емделушімен қандайда-бір кемшіліктер мен қарсылықтар болмаған жағдайда Қызмет көрсетілді деп есептеледі.

2.9.      Пациент Өтінімді ресімдегеннен және биоматериалды алғаннан кейін Қызметтен бас тартқан жағдайда, Пациент орындаушыға нақты келтірілген шығындарды    төлеуге    міндетті,    оның    мөлшерін Орындаушы жүргізген шығындарға, оның ішінде пайдаланылған ресурстарға, реагенттерге, шығыс материалдарына және басқаларға байланысты айқындайтын болады. Пациенттің Қызмет көрсетуден бас тартуы тараптардың келісімінде немесс тиісті сараптамада белгіленген дәлелді себептер болған кезде жүзсге асырылады. Орындаушы сараптама актісімен расталған қызметті сапасыз көрсеткен жағдайда, пациенттің таңдауы бойынша: Тараптар көрсетілген қызмет үшін сыйақыны тиісінше азайтуды келіседі немесе Орындаушы қызметті қайта көрсетеді немесе Орыидаушы Шарт бойынша сапасыз көрсетілген қызмет үшін алынған төлемді қайтаруды жүргізеді.

Ақшалай қаражатты қайтару фискалдық чек болған кезде жүзеге асырылады.

 

3.         Қорытынды ережелер

3.1.      Қызмет көрсету мерзімдерінің бұзылғаны, сонымен қатар Қызметтердің кемшіліктерін жою мерзімінің бұзылғаны үшін, Орындаушы Емделушінің талабы бойынша ондай Қызметтер құнынан 0,1 % (оннан бір пайыз) көлемінде әрбір кешіккен күнге, бірақ ондай Қызмет құнынан 3%- дан кем емес мөлшерде тұрақсыздық айыбын төлейді.

3.2.      Тиісті тараптан шағымдарды алған сәттен бастап

30 (отыз) күнтізбелік күн ішінде келіссөздер арқылы дауларды, шешу мүмкін болмаған жағдайда, ондай даулар Алматы қаласының сотында қаралады.

3.3.        Шарт Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес талқыланады және реттеледі.

3.4.      Шарт Емделушінің өтінімге қол қойған сәтінен және Қызметті төлегеннен бастап өз күшіне енеді, бұл Шарт талаптарын Емделуші толық және сөзсіз қабылданғаны туралы куәландырады және Тараптармен өздеріне алынған міндеттерді толық орындағанға дейін әрекет етеді.

4.         Тараптардың деректемелері

4.1.      Тараптар Емделушінің деректемелерінен томен Өтінімді рәсімдеген кезінде көрсеткен ақпаратты дұрыс деп санауға сөзсіз келіседі.

Орындаушының деректемелері:

«ІNVIVO» (ИНВИВО) ЖШС, 050012, Алматы қ., Қарасай батыр к-сі, 123, БСН 080340020376,                                                         ЖСК КZ51722S000001475264, «Kaspi Bank» АҚ, БСК CASPKZKA, Тел.: +7 727 339 04 80.

 

Публичный договор на оказание платных лабораторных услуг

ТОО «INVIVO» (ИНВИВО), юридическое лицо, зарегистрированное в соответствии с законодательством Республики Казахстан (юридический адрес: г. Алматы, ул. Карасай батыра 123) в лице Генерального директора Чернова Р.М., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», заключает с неограниченным кругом лиц, именуемым в дальнейшем «Пациент», настоящий Публичный договор оказания платной медицинской услуги на нижеследующих условиях:

1.         Вид, объем, сроки оказания услуги, стоимость услуги и порядок оплаты

1.1.      По Договору Исполнитель обязуется по заданию Пациента оказать разовую платную медицинскую услугу нутем лабораторного исследования биоматериала, полученного от Пациента (далее - Услуга) и сдать ее результат Пациенту в установленный срок, а Пациент обязуется принять и оплатить эту Услугу.

1.2.      Задание Пациента на оказание Услуги, вид, объем, сроки оказания Услуги, цена за единицу и общая стоимостъ согласованы Пациентом и Исполнителем в Заявке на лабораторное исследование биоматериалов (далее - Заявка). После подписания Заявки сроки оказания Услуги исчисляется с момента получения Исполнителем биоматериалов от Пациента. Исполнитель оказывает Услугу по Договору в дни и часы работы, которые устанавливаются правилами внутреннего распорядка Исполнителя.

1.3.      Подписывая Заявку, Пациент подтверждает, что обладает полной и достоверной информацией для заключения Договора и выражает свое согласие на оказание Услуги на условиях, указанных в Заявке, а также, что биоматериал, передаваемый для оказания Услуги, собран Пациентом в соответствии с установленными процедурами и/или Пациентом соблюдены правила подготовки к лабораторному исследованию, с которыми Пациент ознакомлен через наглядную информацию, размещенную в месте подписания Пациентом Заявки. В случае невозможности исполнения Заявки, возникшей по вине Пациента, в т.ч. представления Пациентом биоматериала, собранного с нарушением установленных процедур и/или не соблюдения Пациентом правил подготовки к лабораторному исследованию, Услуга подлежат оплате в полном объеме и Исполнитель не несет ответственности за качество  Услуги,  оказанной по такому биоматериалу.

1.4.      Услуга подлежит оплате на условиях 100% (сто процентов) предоплаты в момент подписания Пациентом ЗаявкиТ С прейскурантом цен на Услуги и сроками оказания Исполнителем Услуг Пациент до подписания Заявки ознакомлен через наглядную информацию, размещенную в месте подписания Пациентом Заявки.

1.5.      Подписывая Заявку, Пациент выражает согласие на привлечение Исполнителем к исполнению Договора других лиц (соисполнителей), а также дает разрешение на включение и использование в автоматизированных базах данных, применяемых Исполнителем, информации о Пациенте персонифицированного характера, касающейся оказания Услуги, а также на подключение таких баз данных, к сетям, связывающим их с другими базами данных.

1.6.      Подписывая Заявку, Пациент выражает согласие на забор биоматериала (крови, мазков и т.п.) на лабораторные исследования.

1.7.      Подписывая Заявку пациент дает свое согласие на сбор, хранение и обработку его персональных данных (фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес проживания, пол, сведения о состоянии здоровья и др.) Исполнителем согласно требованиям Законодательства Республики Казахстан. Принятие условий настоящего Договора является предоставлением согласия Пациента на сбор, хранение и обработку его персональных данных (фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес проживания, пол, сведения о состоянии здоровья и др.)

1.8. Настоящая Политика конфиденциальности (далее – Политика конфиденциальности) является публичным Договором, заключенным между владельцем Сайта ТОО «INVIVO» (ИНВИВО) и Пользователем в соответствии со ст.387 Гражданского кодекса Республики Казахстан, основана на Законе Республики Казахстан «О персональных данных и их защите», действует в отношении информации, содержащей персональные данные Посетителя, которую сайт www.invivo.kz (далее – сайт) может получить о Пользователях во время пользования ими сайтом. Информация будет собираться с целью продвижение услуг, направление рекламных сообщений, уведомление о рекламных событиях, проведение конкурсов, розыгрышей, рекламных акций, опросов, иных маркетинговых мероприятий.

1.9. Компания вправе предоставлять возможность третьим лицам (поставщики рекламных и / или аналитических услуг и т.п.) использовать информацию о Пользователях, размещенную непосредственно на страницах Сайта или мобильного приложения, для анализа частоты посещения Сайта, с целью оптимизации опыта в качестве Пользователя, а также с целью показа рекламы вне этого Сайта. Любые данные, которые будут использоваться третьими лицами, подлежат защите в соответствии с действующей политикой конфиденциальности этих третьих сторон.

 

2.         Права и обязанности сторон

2.1.      Исполнитель имеет право оказать Услугу досрочно. Исполнитель вправе увсличивать срок оказания Услуги, по не зависящим от Исполнителя обстоятельствам, в т.ч. если это обусловлено сомнительным результатом лабораторных исследований, а также вследствие действий (бездействий) третьих лиц.

2.2.      Исполнитель обязуется оказать Услугу согласно Заявке в соответствии с Договором и с требованиями нормативных актов Республики Казахстан в сфере здравоохранения, применимыми к деятельности Исполнителя. стандартами обычно предъявляемым к результатам такого рода Услуг.

2.3.  Пациент обязан:

2.3.1.   До начала оказания Услуги сообщить Исполнителю всю информацию, необходимую для оказания Услуги, в т.ч. о приеме медицинских препаратов, индивидуальных особенностях, которые могут повлиять на оказание Услуги или ее результат, после подписания Заявки неукоснительно выполнять все предписания Исполнителя, связанные с оказанием Услуги;

2.3.2.   Предоставить Исполнителю документ, удостоверяющий его личность (удостоверение личности, паспорт, вид на жительство, свидетельство о рождении и пр.) и нести персональную ответственность за то, что сведения, содержащиеся в предоставленном документе соответствуют действительным паспортным данным Пациента.

2.3.3.   Соблюдать режим, правила внутреннего распорядка, установленные Исполнителем, и бережно относиться к имуществу Исполнителя, сотрудничать с персоналом Исполнителя при оказании Услути

2.3.4.   Не совершать действий, нарушаюших права других пациентов.

2.4.      Пациент во время сдачи своего биоматериала или лица, законным представителем которого он является, в Заявке имеет право определить лицо, которому Исполнитель в связи с оказанием Услуги имеет право передать сведения, составляющие врачебную тайну.

2.5.      Предоставляя в момент подачи Заявки номер сотового телефона (мобильного терминала), Пациент гарантирует, что имеет необходимые полномочия на это и выражает безоговорочное согласие на получение SМS-уведомлений от Испблнителя, в т.ч. с уведомлениями об исполнении Заявки, с информацией об акциях, проводимых Исполнителем.

2.6.      Исполнитель осуществляет ведение учетной и отчетной   документации   при   оказании   Услуги   по формам,  установленным  уполномоченным  органом.

По завершению оказания Услуги результат оказания Услуги Исполнитель передает, а Пациент получает в приемных пунктах Исполнителя в виде установленной уполномоченным органом отчетной документации. По запросу Пациента результат оказания Услуги может быть представлен в иной форме и иным способом, в том числе посредством факсимильной связи, электронной почте или иным способом, предлагаемым Исполнителем и выбранным Пациентом. Для идентификации Пациента в своем запросе на представление результата оказания Услуги в иной форме и иным способом Пациент должен сообщить Исполнителю код своей Заявки - последние четыре цифры штрих-кода, указанного на Заявке или кодовое слово. Направляя соответствующий запрос, Пациент тем самым выражает свое волеизъявление и соглашается на получение результата оказания Услуги в предлагаемой Исполнителем и в выбранной Пациентом форме и способом.

Учитывая, что представление Пациенту результата оказанной Услуги в такой форме и таким способом требует участия третьих лиц (в том числе операторов связи), подписывая Заявку и направляя соответствующий запрос, Пациент тем самым выражает свое волеизъявление и дает согласие на передачу информации, связанной с оказанием Услуги

представлением   ее   результата,   посредством таким

третьих лиц, на включение такой информации в автоматизированные базы данных информации персонифицированного характера, и подключение такой базы данных, к сетям, связывающим их с базами данных таких третьих лиц. Некоторые иные формы и иные способы представления Пациенту результата оказания Услуги осуществляются за дополнительную плату, о размере и условиях оплаты которой Пациеит предварительно уведомляется до представления результата оказания Услуги в такой форме и таким способом.

2.7.      Не отзывать согласие на сбор, хранение и обработку своих персональных.данных (фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес проживания, пол, сведения о состоянии здоровья и др.) предоставленного Исполнителю в рамках настоящего Договора.

2.8.      В ходе принятия результата оказанной Услуги Пациент немедленно уведомляет Исполнителя о выявленных недостатках. В том случае, если в ходе принятия результата оказанной Услуги Пациент не заявил Исполнителю каких- либо возражений, или по завершению оказания Услуги по немотивированным причинам не принял результат оказанной Услуги, Услуга считается оказанной, результат оказанной Услуги принятым Пациентом без каких-либо возражений и замечаний.

2.9.      В случае отказа Пациента от Услути до завершения  ее  оказания  после  оформления  Заявки и забора     биоматериала,   Пациент    обязан    оплатить

Исполнителю фактичсски понесенные им расходы, размер которых определяется Исполнителем и зависит от затрат уже произведснных Исполнителем на момент получения увсдомления Пациента об отказе от Услуги, в том числе использованных ресурсов, реагентов, расходных материалов и прочее. Отказ Пациента от Услуги после завершения ее оказания осуществляется при наличии мотивированным причин, установленных соглашением сторон или соответствующей экспертизой. В случае некачественного оказания Исполнителем Услуги, подтвержденного актом экспертизы, по выбору Пациента: Стороны согласуют соответствующее уменьшение вознаграждения за оказанную Услугу, или Исполнитель повторно оказывает Услугу, или Исполнитель производит возврат полученной оплаты за некачественно оказанную Услугу по Договору. Возврат денежных средств осуществляется при наличии фискального чека.

 

3.         Заключительные положения

3.1.      За нарушение сроков оказания Услуги, а также за нарушение сроков устранения недостатков Услуги, Исполнитель по требованию Пациента уплачивает неустойку в размере 0,1% (одна десятая процента) от стоимости такой Услуги за каждый день просрочки, но не более 3% от стоимости такой Услуги.

3.2.      В случае невозможности разрешения спора путем переговоров в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующей стороной претензии, такой спор передается на рассмотрение в суд г. Алматы.

3.3.      Договор регулируется и подлежит толкованию в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

3.4.      Договор вступает в силу с момента подписания Пациентом Заявки.и оплаты Услуги, что свидетельствует о полном и безоговорочном акцепте (принятии) Пациентом условий Договора, и действует до полного исполнения принятых на себя Сторонами обязательств.

 

4.         Реквизиты сторон

4.1.      Стороны безоговорочно соглашаются под реквизитами Пациента считать информацию, указанную им при оформлении Заявки.

Реквизиты Исполнителя:

ТОО «INVIVO» (ИНВИВО), 050012, г.Алматы, ул.Карасай батыра, 123, БИН 080340020376,                          ИИК КZ51722S000001475264, АО «Kaspi Bank», БИК CASPКZКА, Тел.: +7 727 339 04 80.